Regattamanual

Utskriftsvänlig version: regattamanual omarbetad 2019

Regattamanual

Denna regattamanual, fastställd av Svenska 2.4mR Förbundets styrelse 2019-04-02, gäller vid rankingseglingar och SM. Den är också riktmärke för regattor med lägre status. Avvikelser från manualen får göras efter överenskommelse med förbundet.

Styrelsen utser för varje regatta en kontaktperson, som arrangören i första hand kontaktar vid eventuella frågor.

1. Inbjudan

Inbjudan upprättas enligt Svenska Seglingsförbundets mall, -Inbjudan för appendix S. Eftersom SM för 2.4mR är internationellt gäller att inbjudan för den tävlingen upprättas enligt mallen, -Inbjudan på engelska för appendix S. För SM måste förbundets godkännande inhämtas innan Inbjudan går ut. Vid övriga seglingar ska kontaktpersonen ges möjlighet att lämna synpunkter på inbjudan.

Inbjudan ska innehålla ett krav att protesterande båt visar protestflagg. Detta mot bakgrund av att 2.4 seglare inte har de problem som jolleseglare har med att få upp protestflaggen.

Inbjudan ska innehålla att SKR regel 31, beröra märke, ersätts med regel C2:14 (Appendix, Regler för matchracing). Ändringen innebär att segel och rigg får beröra märket men inte skrov eller besättning. Bakgrunden till ändringen är att i en 2.4 är det svårt att se om bom eller segel vidrör märket.

Inbjudan ska innehålla att en båt får ta ett ensvängsstraff när den brutit mot en regel i del 2 samt att appendix P gäller.

Inbjudan bör innehålla vägbeskrivning med tydlig beskrivning hur man kommer till hamnområdet. Ange också gatuadress eller om sådan saknas GPS koordinater.

Vi uppskattar om det i Inbjudan presenteras ett prisvärt boende, gärna så att alla seglare kan bo på samma ställe. Möjlighet till boende för funktionshindrade måste finnas.

I Inbjudan anges anmälningsavgiften 600-800 kr för rankingsegling och ca 1000-1200 kr för SM och hur den betalas. Betalning sker normalt till arrangörens konto senast vid anmälningstidens utgång. Det ska också vara möjligt att betala vid ankomsten. Efteranmälan bör accepteras mot en extra avgift på 100 kr. Avgiftens storlek kan variera beroende på vad som kan ingå i arrangemanget.

Anmälningstiden bör vara lång. Riktvärden är att den löper ut tidigast tio dagar före en rankingsegling och två veckor före ett SM. Deltagarantalet brukar vara 20–30 båtar vid en rankingsegling och 25-35 båtar vid ett SM. Förbundet kan hjälpa till med att göra en mer underbyggd uppskattning av antalet deltagare i det enskilda fallet.

Anmälan kan med fördel göras på 2.4 förbundets anmälningsfunktion på dess hemsida. Fördelarna är att seglarna ges en enkel tillgång till inbjudan och kan länkas till arrangörens hemsida och ta del av den information som finns där, varje anmälan kan e-postas till arrangören när de kommer in. Anmälningsfunktionen kan exportera startlistor i samma format som resultatberäkningsprogrammet, Sailwave.

2. Seglingsföreskrifter

Kompletterande seglingsföreskrift (SF) upprättas enligt Svenska Seglingsförbundets mall, -Kompletterande seglingsföreskrift för appendix S. För SM gäller att kompletterande seglingsföreskrift upprättas enligt mallen, -Kompletterande seglingsföreskrift på engelska för appendix S.

SF ska innehålla ett krav att protesterande båt visar protestflagg. Jfr vad som står under Inbjudan.

SF kan vidare innehålla tillägg med avseende på, upptagning av båt under regattan (pkt 6), och antal seglingar alternativt tidsram för start (pkt 8).

Förslag till SF skickas till kontaktpersonen ör eventuella kommentarer före regattan.

3. Tävlings- och seglingsledare

Seglingsledare utses enligt kraven i SSF:s Tävlingsreglemente. Förbundets kontaktperson skall ges tillfälle till genomgång med seglingsledaren före regattan. En seglarrepresetant kan komma att utses för att seglingsledaren vid behov skall ha en kontaktperson på banan.

4. Domare

Domare utses enligt kraven i SSF:s tävlingsreglemente.

5. Mätning

Se SSF:s Tävlingsreglemente.

6. Hamnanläggning

I hamnen måste finnas tillgång till kran eller annan lyftmöjlighet som kan lyfta i och ur båtarna. Båtarna väger 260 kg och sticker 1 m. I anslutning till kranen bör finnas plats för båtarnas vaggor samt släpkärror. Antalet släpkärror är drygt hälften av antalet deltagande båtar.

Förtöjningsplatser bör finnas i hamnen för alla båtar (4,2*0,8 m). Observera att båtarna måste ligga långsides, då det är omöjligt att gå ombord via för- eller akterdäck. I nödfall kan båtarna ligga omlott långsides, varvid man kan klara sig med 2,5 m brygglängd per båt. Vid SM bör det finnas en anvisad plats för varje båt. Alternativt kan anges i SF att det är tillåtet att ta upp båtarna ur vattnet. Detta förutsätter att krankapaciteten är tillräcklig.

Funktionshindrade seglare behöver långskeppsförtöjning vid 25–60 cm hög landnära brygga, som är någorlunda tillgänglig för rullstolsburna via lämplig ramp.

Hamnen bör vara hyfsat rullstolsvänlig och ha tillgång till handikapptoalett.

7. Banor

Banan skall vara en kryss-länsbana med vingmärke (mindre märke) efter kryssmärket. Det senare är ett krav vid SM. Vi kan också använda gate vid kryssrundningen. Det första kryssbenet bör vara långt för att få största möjliga spridning i fältet vid den första rundningen. Vi ser gärna att ”gate” används vid länsrundning. Gula märken är att föredra då de är lättare att se.

Banan skall ha en seglingstid på 50–60 minuter. Om förhållandena inte tillåter tvåvarvsbanan kan trevarvsbana accepteras. Undvik att lägga märken mycket nära land om detta inte på ett uppenbart sätt gynnar publikens möjligheter att se seglingarna. Detta gäller främst kryssmärket men även länsmärket. I hård vind kan närheten till land ge besvärande sjöförhållanden. Det är också viktigt med sjörum i händelse av haveri eller kollision.

Observera att tvåfyran har en exceptionellt liten kryssvinkel (cirka 65º) och att därför en sned bana lätt blir mycket sned för en tvåfyra med sträckbog i stället för kryss till märket.

Maximitiden bör vara dubbla cirka-tiden d v s 100–120 min.

Följande fyra alternativa bantyper är lämpliga:

  1.  Kryss – läns – kryss – läns med länsmärket/länsmärkena strax ovanför startlinjen och ren länsmålgång där länsmärket inte är märke i banan.
  2.  Samma som 1) men med halvvindsmålgång från länsmärket (vid gate det ena länsmärket) till mållinjen. Länsmärket utgör märke i banan och ska då ligga något förskjutet från målbåten.
  3. Kryss – läns – kryss – läns – kryss. Första kryssen görs lång. Det första länsmärket läggs en bit ovanför startlinjen. Andra kryssen blir då praktiskt taget lika lång som första kryssen. Andra länsen görs längre genom att ett andra länsmärke läggs nedanför startlinjen, så att man kan avsluta med en sista kort kryss upp till startlinjen/mållinjen. I detta fall är vårt önskemål om gate vid länsrundning inte lika starkt.
  4.  Kryss – läns – kryss – läns – kryss. Samma som 3, men efter andra länsen rundas återigen länsmärket och det blir en kort kryss till en mållinje som ligger ett stycke i lovart om länsmärket/länsmärkena.Banläggningsmässigt är typ 1 enklast, men det kan uppstå svårigheter att ta målgången vid denna bantyp, särskilt vid stora fält. Typ 2 kräver precision vid läggning av länsmärket/länsmärkena. Typ 3 innebär dubbel uppsättning av länsmärken, även om man avstår från gate. Typ 4 kräver en särskild målbåt. Att flytta startbåten till målområdet och därefter åter till startområdet är för tidsödande för att komma i fråga.

Kryssmålgång är eftersträvansvärt. Det gör att vi har preferens för bantyperna 3 och 4.

Blandning med andra klasser på samma bana kan fungera bra med loop och vi ser gärna samarrangemang med andra klasser dock helst på separata banor.

Banändring ska göras vid vindkantring. SF får inte ta bort denna möjlighet.

8. Antal seglingar

Sju seglingar under en helg bör vara målet (4+3). Seglingarna bör starta så snart som möjligt efter varandra. Det kan vara lämpligt med 20 minuters paus mellan exempelvis andra och tredje seglingen för seglarnas personliga behov. Funktionshindrade seglare kan ha särskilt anspråk på hjälp med mat, kläder, toalettbestyr mm. Arrangören bör inventera sådana behov i samband med registreringen.

Seglingspassen bör med hänsyn särskilt till funktionshindrade seglare inte vara längre än 6 timmar vid normala väderförhållanden respektive 5 timmar vid mer extrem vind eller sjö. Se vidare IFDS Race Management Manual (finns på http://www.sailing.org/37688.php).

9. Start och startlinje

Ingen segling skall startas om medelvinden överstiger 12 m/s. Startlinjens längd bör vara 5–6 ggr antalet startande båtar i meter. Startlinjen läggs vinkelrätt mot vindriktningen. Ett begränsningsmärke strax babord om startfartyget så att startfartyget inte utgör begränsning av startlinjen är att föredra. Om vindkantring inträffar före start bör startförfarandet avbrytas och linjen justeras. Linjebåt som kontrollerar startlinjen från babordssidan ska finnas och den ska kunna finjustera linjen. Om startlinjen vid startskottet visar sig vara väldigt sned på grund av plötslig vindkantring, bör seglingen annulleras och startas om enligt KSR 32.1d.

10. Målgång

Mållinjen bör vara kort, ca 50 m. Seglingsledningen skall vid målgång notera båtar som för protestflagg.

11. Säkerhet

Se SSF:s Tävlingsreglemente.

Vid hårt väder är det viktigt att det finns följebåtar som kan ta hand om båtar som råkat ut för skador eller som vattenfyllts. Vid hårt väder är det också önskvärt att det finns en motordriven länspump med slang ombord på en av följebåtarna.

Säkerhetsbåtar av typ gummibåt är att föredra.

12. Information

Resultaten bör läggas ut på arrangörens hemsida efter varje seglingsdag. Vid SM är detta av särskild vikt.

Det är trevligt om arrangören kan ta lite foton från starter, rundningar och målgång som kan användas som studiematerial och för PR.

13. Priser

Även vuxna seglare uppskattar priser. Pris till 20 % av de startande är brukligt. 2.4-seglare föredrar graverade glas, plaketter och små pokaler framför stora otympliga pokaler. Detta får gärna kompletteras med nyttopriser. Spikpriser och andra trevliga prisidéer uppskattas.

Pris kan delas ut till bästa funktionshindrade seglare och till bästa båt i kategorin ”äldre båtar” (vid fler än 3 sådana). Förbundet kan genom kontaktpersonen hjälpa till med att bedöma vilka som är funktionshindrade respektive vilka som seglar ”äldre båtar”.

14. Socialt program

2.4-seglare uppskattar sociala aktiviteter, t ex en regattamiddag på lördagskvällen. Det får gärna vara ett enklare arrangemang. Det är den sociala samvaron som är viktig.


Om du som arrangör har frågor kring detta är vi tacksamma om du kontaktar någon i styrelsen, i första hand den kontaktperson som styrelsen utsett. Vi samarbetar gärna med arrangörer långt i förväg för att få bästa möjliga tävlingar.

Mer information om klassen och förbundet samt klassregler hittar du på  www.swe24metre.com  och  www.sailing.org/24metre .

Utskriftsvänlig version: regattamanual omarbetad 2017

Upp