Revidering av stadgarna

Vid det extra årsmötet i Viggan så bestämdes det att verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Detta är nu infört i stadgarna.