Svenska 2.4mR Förbundet kallar till ordinarie Årsmöte

Fredagen 4 September 2015 i Vadstena

Förhandlingarna sker på plats anslagen vid anslagstavlan vid ”raceoffice” i Vadstena. Tidpunkt – 20:00.

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida dagarna innan mötet. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet

Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Mats Millbourn, samt Christer Frennert löper ut i år.
Ulf Bengtson, Bo Nylund och Sven Asklund har ett år kvar på sina mandatperioder.
Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas.

Valberedningen utgörs av Lennart Hesselius och Claes Bengtzon. Har Du förslag på kandidater ring Lennart 070 – 650 67 33 eller Claes 070- 372 40 03

Preliminär Dagordning

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare
e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor)
h) revisionsberättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) behandling av motioner
k) val av ordförande (1 år) samt ledamöter (2 år) enligt § 19
l) val av en revisor och en revisorsuppleant (1 år)
m) val av två ledamöter i valnämnden
n) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet: Inga
p) Årets Rookie övriga frågor:
q) årsmötets avslutande