Bertils rapport från AGM i Ålesund

Som Sveriges delegat vid AGM i Ålesund kan jag rapportera följande.

Till ny president utsågs Pål Kragseth, Norge. Bruce Miller, Canada, valdes till ny vice president. Pekka hade meddelat att han inte önskade komma i fråga för omval som sekreterare. Som ny sekreterare valdes Steve Bullmore, England (mitt förslag eftersom det vid mötets början inte fanns någon nominerad och Steves kandidatur till tekniska kommittén nerröstats – jag framhöll bl a att det var viktigt att få med någon från England i ICA-styret och att jag uppfattar Steve som en klok och verbalt begåvad person, ehuru motståndare till OD). Stellan Berlin och Rikard Bjurström kvarstår i exekutivkommittén (och kan därmed balansera Pål och Steve).

Håkan Kellner kvarstår som ordf i tekniska kommittén. I den ingår även Gene Hinkel, USA, Ole Eide och Harald Rolfsnes, båda från Norge.

Bo Hedensjö omvaldes som skattmästare.

Bosse rapporterade att 2010 var ett toppår i flera avseenden för ICA. 17 nationella förbund med sammanlagt 339 medlemmar betalade avgift till ICA. Vi fick in avgifter för 51 nya plaques. Förbundets kapiitalbehållning är rekordstor.

Den stora frågan var vår svenska motion om att ICA framöver skall administera både konstruktionsklassen och OD. Den vann brett stöd. Om jag minns rätt var det endast England som röstade emot.

AGM beslutade att VM 2012 äger rum i San Giorgio i Italien vid Adriatiska havet, i slutet av september. Enligt Pekka kommer styrelsen att förbereda gemensam transport av båtar dit.

För VM 2013 föreligger ett intresse från Royal Cornwall YC i Falmouth, England, att stå som arrangör. Beskedet mottogs positivt av AGM.

För VM 2014 fins en prel ansökan från Montreal, Canada, och för VM 2015 är finnarna intresserade av att ställa upp (Åbo eller Tammerfors).

Jag tycker sammanfattningsvis att det var ett bra möte med god stämning och konstruktiva diskussioner. Det känns hoppfullt för klassen/klasserna.

Pekka kan säkert komplettera bilden.

Bertil