Kallelse till Årsmöte

Tid: 2016-08-12, klockan 18.00
Plats: Motala Segelsällskaps klubbhus

Dagordning
a)   Mötets öppnande
b)   Upprop och upprättande av röstlängd
c)   Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
d)   Val av två rösträknare
e)   Fråga om mötets behöriga utlysande
f)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
g)   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h)   Uppläsning av revisionsberättelsen
i)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j)   Behandling av inkomna motioner
k)   Val av ordf., vice ordf., kassör samt övriga ledamöter i styrelsen
l)   Val av en revisor och en revisorsuppleant
m)   Val av två ledamöter i valnämnden
n)   Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår.
o)   Övriga ärenden, som styrelsen vill lägga fram för årsmötet
1. VM i Sverige 2018
p)   Övriga frågor
q)   Årsmötets avslutande

Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budget finns på hemsidan efter 25 juli

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kallelse till årsmöte i PDF format