Kallelse till årsmöte 2020

Om SM i Ljungskile genomförs så hålls årsmötet lördagen 29 augusti utomhus i Ljungskile, tid och plats meddelas senare.
Eftersom covid 19 pandemin kan orsaka att SM ställs in p.g.a. lågt deltagande (i enkäten har 6 personer svarat att de avse att delta och 12 att de inte avser att delta) så föreslår styrelsen följande alternativa process att genomföra ett årsmöte utan att ha ett fysiskt möte.

 1. Samtliga årsmötesdokument och ett preliminärt protokoll läggs ut på hemsidan. Samtliga medlemmar aviseras via mejl eller SMS att alternativt årsmöte inleds.
 2. Medlemmar kan under en vecka komma med synpunkter och frågor till styrelsen.
 3. Ett reviderat protokoll läggs upp på hemsidan. En röstning om att godkänna protokollet görs på nätet, röstningsperioden är en vecka.
  4 Slutgiltigt årsmötesprotokoll med röstlängd läggs ut på hemsidan efter att det godkänts i röstningen.

Dokument

Kallelse till årsmöte
Mötesordning

Mötesordning för årsmötet

 1. årsmötets öppnande
 2. upprop och upprättande av röstlängd
 3. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. val av två rösträknare
 5. fråga om mötets behöriga utlysande
 6. val av ordförande samt sekreterare för mötet
 7. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. revisionsberättelse
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. val av ordförande, kassör samt ledamöter
 11. val av en revisor och en revisorssuppleant
 12. val av två ledamöter i valnämnd
 13. behandling av motioner, inga motioner inlämnade
 14. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 15. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande år
 16. övriga frågor. Kappseglingsprogram 2021
 17. årsmötets avslutande