Stadgar

Stadgar för Svenska 2.4mR-förbundet

Antagna 2001-11-25
Reviderad 2019-09-21

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

§ 1 Organisationstillhörighet

Svenska 2.4mR Förbundet företräder 2.4mR klassen, vilken antagits av Svenska Seglarförbundet.

§ 2 Ändamål

Svenska 2.4mR Förbundet bildat under namnet Svenska Mini 12 Förbundet 1988-10-12 har till ändamål att:

a. svara för klassens administration,
b. planera klassens kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser,
c. svara för uppföljning av de enskilda seglarnas utveckling genom indelning och uttagning till landslags- och träningsgrupper. Dock ska uttagning till olympiska spel slutligen beslutas av Svenska Seglarförbundets styrelse,
d. bevaka klassens tekniska utveckling och föreslå ändringar av klassregeln till Int. 2.4mR förbundet
e. svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet,
f. upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,
g. representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund,
h. tillvarata klassens övriga intressen.

§ 3 Omfattning

Förbundet består av personer och förbundssällskap, vilka i behörig ordning vunnit medlemskap i förbundet.

§ 4 Medlemskap

Medlem blir varje person eller förbundssällskap som betalar full medlemsavgift. Passivmedlem blir varje person som betalar medlemsavgift för passiva. Medlem som blivit utesluten ur förbundet kan endast bli medlem efter att förbundets styrelse återgivit denne rätten till medlemskap.

§ 5 Utträde

Utträde ur förbundet erhålles efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom uteslutning.

§ 6 Uteslutning

Medlem som ej erlagt avgifter enligt årsmötets beslut, må efter styrelsens prövning, uteslutas.
Medlem som genom sitt uppträdande skadar förbudets anseende eller bryter mot dessa stadgar må av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företas till avgörande förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss,av styrelsen, angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning av annan orsak än ej erlagd medlemsavgift ska, med angivande av orsak, delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagarbevis.

Medlem som uteslutits äger rätt att inom 14 dagar efter delgivningen överklaga beslutet genom skriftligt besvär medelst rekommenderat brev.

Överklagat beslut ska behandlas på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte där mötets beslut är slutgiltigt.

§ 7 Årsavgift

Årsmötet beslutar om den årliga medlemsavgiften för medlem samt passiv medlem. Medlemsavgiften kan endast betalas genom inbetalning på förbundets postgiro 50 68 23 – 4

§ 8 Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ.

Extra årsmöte är förbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande.

Styrelsen är förbundets beslutande organ då ordinarie eller extra årsmöte ej är samlat.

Förbundets konton på bank, postgiro eller motsvarande tecknas av förbundets ordförande och kassör var för sig.

Förbundet tecknas av förbundets ordförande och annan styrelseledamot i förening

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12 .

§ 10 Revision

Förbundets verksamhet revideras av två revisorer valda av årsmötet.

Efter verkställd revision ska revisorerna till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tio 10 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 11 Omröstning

Med undantag för beslut beträffande stadgeändring sker beslut med enkel majoritet.

För ändring av dessa stadgar erfordras att vid årsmöte minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet.

Beslutad ändring av stadgan skall meddelas Svenska Seglarförbundet.

§ 12 Upplösning

För upplösning av Svenska 2.4mR Förbundet erfordras att vid årsmötet minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet, samt att frågan om upplösning varit kungjord i kallelse till mötet.

Vid upplösning av Svenska 2.4mR Förbundet ska dess tillgångar överföras till Svenska Seglarförbundet.

Kapitel II – Årsmöte

§ 13 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen i samband med klassens SM eller RM seglingar. Om SM eller RM inte avses att arrangeras under året skall årsmöte hållas i maj månad på tid och plats enligt styrelsens beslut. Om avsett SM inte arrangerats eller om årsmöte inte hållits vid SM eller RM skall årsmöte hållas senast i september.

Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande till medlemmarna och Svenska Seglarförbundet senast 21 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella motioner samt styrelsens kommentarer, styrelsens egna ärenden samt valberedningens förslag.

§ 14 Extra årsmöte

Styrelsen äger inkalla extra årsmöte när så erfordras.

Det åligger tillika styrelsen att inkalla extra årsmöte om minst 1/4 av medlemmarna, eller minst 25 medlemmar, gör framställning därom.

Extra årsmöte äger besluta endast i fråga(or) som föranlett dess inkallande.

Kallelse till extra årsmöte sker med tillämpning av i § 13 antagna föreskrifter.

§ 15 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt på årsmöte tillkommer i samtliga frågor medlemmar, passiva medlemmar, revisorer samt representanter från Svenska Seglarförbundet.

§ 16 Rösträtt

En röst tillkommer enskild medlem (ej passiv), som betalt medlemsavgift samt är ägare till 2.4mR yacht med tillhörande giltigt mätbrev eller som varit deltagare på minst en rankingregatta under året.

Styrelseledamot som betalar full medlemsavgift har en röst.

Röstning genom fullmakt får äga rum. Dock får medlem ej representera mer än fem (5) röster.

Fullmakt ska uttryckligen avse det ifrågavarande mötet samt ange vilka frågor på dagordningen eller motioner den avser.

Till fullmakten skall bifogas kopia på giltigt mätbrev.

§ 17 Motioner, styrelsens förslag

Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmötet ska senast 35 dagar före årsmötet tillställa styrelsen motion i ärendet.

Det åvilar styrelsen att avge yttrande till årsmötet över inlämnad motion.

§ 18 Mötesordning

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor upptagas till behandling:

a. årsmötets öppnande
b. upprop och upprättande av röstlängd
c. val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d. val av två rösträknare
e. fråga angående mötets behöriga utlysande
f. val av ordförande samt sekreterare för mötet
g. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h. revisionsberättelse
i. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j. val av ordförande, kassör samt ledamöter enligt §19
k. val av en revisorer och en revisorsuppleant
l. val av två ledamöter i valnämnd
m. behandling av motioner
n. övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
o. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
r. övriga frågor
s. årsmötets avslutande

Kapitel III – Förbundsstyrelse

§ 19 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre (3) ledamöter.

Ordföranden väljs på ett (1) år.
Övriga ledamöter väljs på två (2) år, varav kassör samt en ledamot udda år och övriga ledamöter jämna år.
Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer till sina möten.

§ 20 Kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då ordförande och minst två (2) ledamöter är närvarande och om beslutet är ense. Om fyra eller fler personer närvarar vid mötet sker besluten genom röstning där ordförande har utslagsröst.

Röstning får ej ske genom fullmakt.

§ 21 Åligganden

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar. Det åligger styrelsen – med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar – att verka för att fullfölja Svenska 2.4mR Förbundets mål enligt § 2 och att från tid till annan överenskomma med Svenska Seglarförbundet om lämplig ansvarsfördelning mellan Svenska Seglarförbundet och Svenska 2.4mR Förbundet.

Styrelsen fördelar själv arbetsuppgifterna mellan ledamöterna.

§ 22 Styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper när så erfordras.

Kapitel IV – Valnämnd

§ 23 Sammansättning

Årsmötet tillsätter genom val en valnämnd bestående av två ledamöter.

För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, revisor och revisorsuppleant icke valbar.

§ 24 Valnämndens uppgift

Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt §19, revisorer och revisorsuppleanter enligt §10 och §18.

Det åligger valnämnden också att senast 35 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen in komma med för årsmötet
ställda förslag.

Upp