Remiss: Synpunkter från 2.4 förbundet.

Här kommer Svenska 2.4mR Förbundets remissvar på Svenska Seglarförbundets förslag på ny avgiftsmodell.

Remiss 2 – Ny avgiftsstruktur 2016

Generellt:

Vi anser varje pålaga på seglaren och besättning är av ondo och kommer inte att öka antalet aktiva seglare.

Om pengarna man får in med de förslag på finansiering av verksamheten som lagts fram, hävdas att dessa pengar kommer att öka kappseglingsintresset. Detta är endast ett antagande. Det finns inget underlag i studien som visar detta.

Vi menar att resurser skall skapas genom att seglarförbundet finner sponsorer som med långsiktiga avtal kan ge segelsporten en stark utveckling. Förbundet är ett av de mer framgångsrika i olympiska spel och i världsmästerskap i flera klasser. Detta borde med rätt bearbetning kunna ge mycket mer pengar än de föreslagna ca 835 tkr+ 1200 tkr. Förbundet måste knyta till sig personer som är kunniga inom idrottssponsring och dess villkor. Vi har länder ( t.ex. England) som drar in stora summor från sponsorer. HM, IKEA, Volvo och Skandia, listan kan göras lång på möjliga sponsorer. Två miljoner är för dessa bolag väl använda reklampengar. Tala om det för dom.

Sanktionsavgift:

40 kr per seglare kan synas vara en rimlig avgift för enmansbåtar, men vid segling där besättningen är stor kan detta bli negativt för utvecklingen. Vi menar att en sanktionsansökan aldrig får kosta mer än ett visst belopp. Fastställ ett belopp för varje sanktion efter storlek på seglingen i antalet båtar/besättning och framförallt maximera ett belopp. Arrangerande klubb sköter administrationen ihop med SSF. EN fråga: vad får vi för sanktionen egentligen? Tunt med argument. Vi seglar lika bra utan sanktion.

Tävlingslicens:

En tävlingslicens är fel väg att gå då vi inte tror detta gör att kappseglingsintresset ökar utan istället kan komma att minska. Måste pengar in (man kan banta sina nuvarande kostnader)och sponsorlösningen inte kan bli möjlig kan beloppet 300 kr synas vara rimligt för en enmansbåt men bli problem för båtar med besättningar. Här måste till en annan lösning som bygger på båten och inte antalet seglare/besättning. Låt varje båt som kappseglar betala en avgift till SSF typ Kryssarklubben. Avgiftens storlek beror på en mix av båtens storlek och antalet besättningsmän och sätts så att man får in det planerade beloppet. Som argument måste SSF visa vad vi får tillbaka för denna avgift. (som vi i dagsläget inte anser vara tillräckligt) En försäkring är onödig då de flesta redan är försäkrade. Vad blir mervärdet med den föreslagna försäkringen? Denna kostnad kan antagligen tas bort då den är onödig.

Sammanfattning:

Vi är helt emot att göra kappseglandet dyrare än idag. Resurser skall skapas genom långsiktiga sponsoravtal. Om detta inte går att genomföra har vi motvilligt ovan beskrivit andra bättre vägar att gå än vad som är föreslaget.

Svenska 2.4 förbundet genom dess styrelse i september 2015