Svenska 2.4mR Förbundet kallar till ordinarie årsmöte

Torsdag 28:e augusti i Ljungskile
Årsmötet sker på plats anslagen vid anslagstavlan vid ”raceoffice” i Ljungskile. Tidpunkt: 20:00.

Kallelse årsmöte 2014      Verksamhetsberättelse-2014    Motion om medlemskomunikation

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida dagarna innan mötet. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet
Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Bo Nylund, samt Ulf Bengtson löper ut i år. Christer Frennert, Hans Asklund samt Mats Millbourn har ett år kvar på sina mandatperioder. Ersättare för Hans Asklund skall ske genom så kallat fyllnadsval, då han avgår i förtid enligt plan. Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas. Nuvarande personer på revisorsposterna är Bo Hedensjö respektive Emil Axelson. Valberedningen utgörs av Lennart Hesselius och Claes Bengtzon. Har Du förslag på kandidater ring Lennart

Dagordning

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor)
h) revisionsberättelse i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) behandling av motioner
1) En inkommen från Henrik Johnsson
k) val av ordförande (1 år) samt ledamöter (2 år) enligt § 19
l) val av en revisor och en revisorsuppleant (1 år) m) val av två ledamöter i valnämnden
n) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet:

    1. Sponsring VM segling. 
    2. Vill vi ha bra förbundsbåt? 
    3. Flottiljer organisation arbete rekrytering 

p) Stadgeändring
q) Årets Rookie
r) övriga frågor:
s) årsmötets avslutande

Kallelse årsmöte 2014
Verksamhetsberättelse-2014
Motion om medlemskomunikation