Kallelse årsmöte 2021

Datum o tid

24:e november 2021 i cyberrymden. Klockan 18:00–19:00

Länk till mötet:

Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/gdf-soef-fsg
Eller ring: (SE) +46 8 505 459 87 Pinkod: 250 743 230#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/gdf-soeffsg?pin=7581991531988

Förslag till Dagordning

a. årsmötets öppnande
b. upprop och upprättande av röstlängd
c. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets
protokoll
d. val av två rösträknare
e. godkännande av dagordningen
f. avvikelse från stadgarna
g. fråga om mötets behöriga utlysande
h. val av ordförande samt sekreterare för mötet
i. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
j. revisionsberättelse
k. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
l. val av ordförande, kassör samt ledamöter
m. val av en revisor och en revisorssuppleant
n. val av två ledamöter i valnämnd
o. behandling av motioner, inga motioner inlämnade
p. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
q. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för
kommande år
r. övriga frågor. Kappseglingsprogram 2022
s. årsmötets avslutande

Dokument

Kallelse till årsmöte.
Årsredovisning för 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Valnämndens förslag