Kallelse till årsmöte

Vid SM i Halmstad så är det det sedvanliga årsmötet

Kallelse Årsmöte 2022
Verksamhetsberattelse 2022
Årsredovisningför 2022

Datum o tid      

den 5:e augusti 2022 i HSS Klubblokal


Förslag till Dagordning

 1. årsmötets öppnande
 2. upprop och upprättande av röstlängd
 3. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. val av två rösträknare
 5. godkännande av dagordningen
 6. fråga om mötets behöriga utlysande
 7. val av ordförande samt sekreterare för mötet
 8. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 9. revisionsberättelse
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande, kassör samt ledamöter
 12. val av en revisor och en revisorssuppleant
 13. val av två ledamöter i valnämnd
 14. behandling av motioner, inga motioner inlämnade
 15. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 16. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande år
 17. övriga frågor. Kappseglingsprogram 2023
 18. årsmötets avslutande

En reaktion på ”Kallelse till årsmöte”

 1. Som jag tidigare nämnt, har jag sålt min båt pga hälsoskäl, men hoppas komma tillbaka, därför vill jag att ni väljer in en annan suppleant i styrelsen
  Östen

Kommentarer är stängda.